برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری  مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

شیراز - ساری

09:30

11:05

ساری - شیراز

11:40

13:15

مشهد - ساری

11:15

12:15

ساری - مشهد

13:00

14:00

عسلویه - ساری

14:00

15:45

ساری - عسلویه

16:35

18:20

تهران - ساری

19:20

20:20

ساری - مشهد

21:10

23:30

 

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را درخبر ساری مشاهده کنید.

 به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای یکشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

شیراز - ساری

09:30

11:05

ساری - شیراز

11:40

13:15

مشهد - ساری

11:15

12:15

ساری - مشهد

13:00

14:00

عسلویه - ساری

14:00

15:45

ساری - عسلویه

16:35

18:20

تهران - ساری

19:20

20:20

ساری - مشهد

21:10

23:30

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را درخبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری ، پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

11:05

09:30

شیراز - ساری

پنج شنبه

13:15

11:40

ساری - شیراز

12:30

11:15

مشهد - ساری

14:45

13:30

ساری - مشهد

12:15

11:15

مشهد - ساری

14:00

13:00

ساری - مشهد

14:35

12:35

نجف - ساری

18:05

15:25

ساری - بغداد

16:45

16:25

مشهد - ساری

18:45

17:45

ساری - مشهد

19:50

18:00

کیش - ساری

22:20

20:30

ساری - کیش

18:35

16:45

بندرعباس - ساری

21:25

19:15

ساری - بندرعباس

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

شیراز - ساری

09:30

11:05

ساری - شیراز

11:40

13:15

مشهد - ساری

11:15

12:15

ساری - مشهد

13:00

14:00

عسلویه - ساری

14:00

15:45

ساری - عسلویه

16:35

18:20

تهران - ساری

19:20

20:20

ساری - مشهد

21:10

23:30

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران، پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

01:00

23:30 (روز قبل )

مشهد- ساری

جمعه

6:30

5:30

ساری - تهران

15:00

14:00

مشهد - ساری

17:00

16:00

ساری - مشهد

15:20

14:25

مشهد - ساری

17:10

16:15

ساری - مشهد

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبرساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری وبه نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

11:05

09:30

شیراز - ساری

پنج شنبه

13:15

11:40

ساری - شیراز

12:30

11:15

مشهد - ساری

14:45

13:30

ساری - مشهد

12:15

11:15

مشهد - ساری

14:00

13:00

ساری - مشهد

14:35

12:35

نجف - ساری

18:05

15:25

ساری - بغداد

16:45

16:25

مشهد - ساری

18:45

17:45

ساری - مشهد

19:50

18:00

کیش - ساری

22:20

20:30

ساری - کیش

18:35

16:45

بندرعباس - ساری

21:25

19:15

ساری - بندرعباس

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبرساری مشاهده کنید.

به گزارش خبرساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

شیراز - ساری

09:30

11:05

ساری - شیراز

11:40

13:15

مشهد - ساری

11:15

12:15

ساری - مشهد

13:00

14:00

عسلویه - ساری

14:00

15:45

ساری - عسلویه

16:35

18:20

تهران - ساری

19:20

20:20

ساری - مشهد

21:10

23:30

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

 

ورود

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

01:00

23:30 (روز قبل )

مشهد- ساری

جمعه

6:30

5:30

ساری - تهران

15:00

14:00

مشهد - ساری

17:00

16:00

ساری - مشهد

15:20

14:25

مشهد - ساری

17:10

16:15

ساری - مشهد

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

 

به گزارش خبرساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود خروج مسیر پرواز زمان اجرا
11:05 09:30 شیراز - ساری

پنج شنبه

13:15 11:40 ساری - شیراز
12:30 11:15 مشهد - ساری
14:45 13:30 ساری - مشهد
12:15 11:15 مشهد - ساری
14:00 13:00 ساری - مشهد
14:35 12:35 نجف - ساری
18:05 15:25 ساری - بغداد
16:45 16:25 مشهد - ساری
18:45 17:45 ساری - مشهد
19:50 18:00 کیش - ساری
22:20 20:30 ساری - کیش
18:35 16:45 بندرعباس - ساری
21:25 19:15 ساری - بندرعباس
20:20 19:20 تهران - ساری
22:30 21:10

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید