برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

دوشنبه

بندرعباس - ساری

08:15

10:20

ساری- بندرعباس

11:00

13:05

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

اهواز - ساری

10:50

12:20

ساری - اهواز

12:50

14:20

مشهد - ساری

11:15

12:30

ساری - مشهد

13:30

14:45

کیش - ساری

18:00

19:50

ساری - کیش

20:30

22:20

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،پروازهای سه شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

سه شنبه

مشهد - ساری

15:06

15:07

ساری - مشهد

00:08

15:09

مشهد - ساری

12:30

13:20

ساری - مشهد

14:10

15:00

مشهد - ساری

00:14

00:15

ساری - مشهد

00:16

00:17

شیراز - ساری

18:50

20:25

ساری- شیراز

20:55

22:30

تهران - ساری

20:19

20:20

ساری - مشهد

10:21

30:22

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبرساری  مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری . به نقل از باشگاه خبرنگاران ، پروازهای سه شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

سه شنبه

مشهد - ساری

15:06

15:07

ساری - مشهد

00:08

15:09

مشهد - ساری

12:30

13:20

ساری - مشهد

14:10

15:00

مشهد - ساری

00:14

00:15

ساری - مشهد

00:16

00:17

شیراز - ساری

18:50

20:25

ساری- شیراز

20:55

22:30

تهران - ساری

20:19

20:20

ساری - مشهد

10:21

30:22

انتهای پیام/

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،پروازهای یک شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

یکشنبه

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

شیراز - ساری

09:30

11:05

ساری - شیراز

11:40

13:15

مشهد - ساری

11:15

12:15

ساری - مشهد

13:00

14:00

عسلویه - ساری

14:00

15:45

ساری - عسلویه

16:35

18:20

تهران - ساری

19:20

20:20

ساری - مشهد

21:10

23:30

به گزارش خبرساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران ،  پروازهای جمعه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

01:00

23:30 (روز قبل )

مشهد- ساری

جمعه

6:30

5:30

ساری - تهران

15:00

14:00

مشهد - ساری

17:00

16:00

ساری - مشهد

15:20

14:25

مشهد - ساری

17:10

16:15

ساری - مشهد

20:20

19:20

تهران - ساری

22:30

21:10

ساری - مشهد

 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید