برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را درخبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگاران، پروازهای سه شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

سه شنبه

مشهد - ساری

15:06

15:07

ساری - مشهد

00:08

15:09

مشهد - ساری

12:30

13:20

ساری - مشهد

14:10

15:00

مشهد - ساری

00:14

00:15

ساری - مشهد

00:16

00:17

شیراز - ساری

18:50

20:25

ساری- شیراز

20:55

22:30

تهران - ساری

20:19

20:20

ساری - مشهد

10:21

30:22

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در خبر ساری مشاهده کنید.

به گزارش خبر ساری و به نقل از باشگاه خبرنگااران، پروازهای دوشنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

زمان اجرا

مسیر پرواز

خروج

ورود

دوشنبه

مشهد - ساری

23:30روزقبل

01:00

ساری - تهران

05:30

06:30

مشهد - ساری

10:00

11:00

ساری - مشهد

12:00

13:00

مشهد - ساری

11:15

12:30

ساری - مشهد

13:30

14:45

اهواز - ساری

17:15

18:45

ساری - اهواز

19:45

21:15

کیش - ساری

18:00

19:50

ساری - کیش

20:30

22:20

بندرعباس - ساری

16:20

18:30

ساری- بندرعباس

19:05

21:05

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید