وزیر ارتباطات از لغو مصوبه اینترنت نامحدود و بررسی مجدد تعرفه ها خبر داد


به گزارش خبر ساری،با توجه به اینکه پیشنهاد مطرح شده در خصوص تعرفه های اینترنت ثابت مبتنی بر اتصال (مدل فروش سرعت به جای حجم) مورد استقبال قرار نگرفت و این مصوبه هنوز مراحل اداری و ابلاع را طی نکرده و اجرایی هم نشده، قرار بر این شد که اجرای آن متوقف شود.

وزیر ارتباطات همچنین افزود که دستورات لازم به کمیته بررسی تعرفه ها برای تجدید نظر در این طرح با رعایت منافع و مصالح کاربران، اعلام شده است.

 

photo ۲۰۱۷ ۰۸ ۰۳ ۱۲ ۳۰ ۲۲

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید