سید محمد انصار الحسینی طی حکمی ازسوی اسلامی استاندار مازندران به عنوان سرپرست فرمانداری سوادکوه شمالی منصوب شد.

به گزارش
خبر ساری سید محمد انصار الحسینی؛ دارای دانشنامه کارشناسی علوم اجتماعی باگرایش پژوهشگری اجتماعی است که سابقه شهرداری در چند شهر مازندران را در کارنامه خود دارد.

وی شهرداری شهرهای کیاکلا، رستمکلا، بهشهر، فریدونکنار، جویبار، سورک، شهمیرزاد وهمچنین بخشداری میاندرود را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین ریاست هیئت ورزشهای همگانی استان مازنداران ، مدیرعاملی باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران ، و نمایندگی شهرداران استان مازندران درسازمان شهرداریهای کل کشور از دیگر مناصب سید محمد انصار الحسینی فرماندار جدید سوادکوه شمالی است.

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید