مراسم آمده باش همیاران پلیس در دبستان خرد ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، مراسم آماده باش همیاران پلیس استان مازندران صبح امروز با حضور جمعی از مسئولین در دبستان خرد شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه شمارا به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۲-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۳-۵۸ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۴-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۷-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۸-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۸-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۸-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۸-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۸-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۹-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۹-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۹-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۹-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۴۹-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۲۹ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۴۶ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۰-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۱-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۲-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۴-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۴-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۳-۵۴-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۱۴-۱۱-۵۲ Copy

دومین جشن تجلیل از عوامل هفته نامه تمشک در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، دومین جشن تجلیل از عوامل و دست اندرکاران هفته نامه تمشک عصر روز جمعه با حضور  اصحاب رسانه ، مردم و مسئولین در سالن سلمان هراتی شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۱۹-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۲-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۲۶ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۱۸-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۱۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۱۹-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۱۲ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۳-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۴-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۴-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۴-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۴-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۴-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۱۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۶-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۷-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۳۰ Copy

IMG 4402 Copy CopyIMG 4410 Copy CopyIMG 4447 Copy CopyIMG 4622 Copy CopyIMG 4626 Copy CopyIMG 4630 Copy CopyIMG 4633 Copy CopyIMG 4638 Copy CopyIMG 4640 Copy CopyIMG 4643 Copy CopyIMG 4646 Copy CopyIMG 4649 Copy CopyIMG 4672 Copy CopyIMG 4688 Copy CopyIMG 4722 CopyIMG 4722 Copy Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۰-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۰-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۰-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۰-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۰-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۱-۰۸ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۱۵ ۲۳-۱۱-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۵ ۲۳-۱۱-۳۰ Copy

IMG 4681 Copy CopyIMG 4682 Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۱۶ ۰۰-۲۸-۳۹ Copy

IMG 4750 Copy CopyIMG 4761 Copy Copy

 

جشن قلک شکان ماهک در هفتمین بازارچه نوروزی ماهک برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، عصر امروز و همزمان با سومین روز بازارچه خیریه ماهک در خیابان فرهنگ ساری جشن قلک شکان ماهک با حضور مردم و هنرمندان برگزار شد.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۳-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۱۸ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۳۹ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۴-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 2 Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 2photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 3photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ 3 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۵-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۶-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۱۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۳۹-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۰-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۲ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۸ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۱۶ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۴ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۱-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۲-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۴۲-۴۷ Copy

خانه سینمای مستند مازندران در ساری افتتاح شد.

به گزارش خبر ساری ، خانه ی سینمای مستند مازندران عصر امروز با حضور جمعی از مردم و هنرمندان در سینما کانون ساری واقع در خیابان شهبند ساری افتتاح گردید

سینمای مستند چشم انداز تازه ای از واقعیت است که حقیقتی را متجلی ساخته و زیبایی می آفریند.

در ادامه گزارش تصویری این مراسم را مشاهده مینمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۱۹-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۳ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۰-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۵ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۲ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۶-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۸ ۲۳-۲۷-۴۷ Copy

 به گزارش خبرساری سومین همایش تجلیل از قهرمانان جهانی و آسیایی و خانواده انجمن های ورزشی استان در سالن هلال احمر ساری برگزار شد.

در این مراسم در حضور پرشور مردم ساری و خانواده انجمن های ورزش های همگانی استان و جناب آقایان یوسف نژاد و دامادی نمایندگان محترم ساری در مجلس شورای اسلامی و دکتر سعید نجاریان عضو محترم شورای شهر و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی از مدال آوران و قهرمانان جهانی و اسیایی تقدیر به عمل آمد.

 

IMG 1682 CopyIMG 1685 CopyIMG 1689 CopyIMG 1697 CopyIMG 1703 CopyIMG 1706 CopyIMG 1708 CopyIMG 1714 CopyIMG 1734 CopyIMG 1747 CopyIMG 1766 CopyIMG 1776 CopyIMG 1779 CopyIMG 1808 CopyIMG 1830 CopyIMG 1844 CopyIMG 1850 CopyIMG 1853 CopyIMG 1856 CopyIMG 1860 CopyIMG 1870 CopyIMG 1877 CopyIMG 1879 CopyIMG 1890 CopyIMG 1892 CopyIMG 1910 CopyIMG 1927 CopyIMG 1940 CopyIMG 1952 CopyIMG 1977 CopyIMG 1987 CopyIMG 1990 CopyIMG 2000 CopyIMG 2003 CopyIMG 2017 CopyIMG 2022 CopyIMG 2024 CopyIMG 2046 CopyIMG 2049 CopyIMG 2052 CopyIMG 2057 CopyIMG 2060 CopyIMG 2081 CopyIMG 2103 Copy

مراسم گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری برگزار شد

به گزارش خبر ساری ، جشن روز درختکاری یمناسبت گرامیداشت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری صبح امروز با حضور جمعی از مردم و مسئولین شهری و استانی در پارک قائم شهرستان ساری برگزار شد.

در ادامه شمارا به دیدن تصاویر این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس : هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-37 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۴۸ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۲ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۴ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۰۷ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۳ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۵ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۱۹ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۱ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۲۶ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۰ - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۰۹-۵6 - Copy Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۰-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۶ ۱۹-۱۲-۳۱ Copy

ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت در ساری برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، ششمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت امروز صبح همراه با تجلیل از 200 خانواده شهید با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان در سالن الغدیر سپاه کربلای استان مازندران برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۶-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۷-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۱۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۸-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۱۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۴۹-۵۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۰-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۱۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۴۴ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۱-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۲-۵۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۲۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۴-۵۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۵-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۶-۳۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۷-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۸-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۲-۵۹-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴9 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۰-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۵ ۱۳-۰۱-۱۰ Copy

با حضور گسترده مردم؛ پیکر ‌آیت الله زمانی کیاسری در ساری تشییع شد

مراسم تشییع پیکر آیت الله شیخ مهدی زمانی کیاسری، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، در ساری برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر آیت الله شیخ مهدی زمانی کیاسری، با حضور گسترده علما، روحانیان، طلاب و اقشار مختلف مردم، از مسجد امام حسین(ع) به سمت امامزاده یحیی(ع) ساری برگزار شد.

پیکر آن عالم فقید، پس از تشییع و پس از اقامه نماز میت توسط آیت الله صدوقی مازندرانی برای خاکسپاری به زادگاهش کیاسر انتقال داده شد.

گفتنی است، آیت الله زمانی کیاسری از چندی پیش به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان های ساری بستری بود که علیرغم تلاش پزشکان، روز گذشته در سن ۹۲ سالگی به لقاءالله پیوست.

روحانیت استان مازندران به ویژه علمای شهرستان ساری و بیت ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ علو درجات الهی ایشان را مسئلت دارم.

IMG 0488 CopyIMG 0493 CopyIMG 0495 CopyIMG 0500 CopyIMG 0503 CopyIMG 0504 CopyIMG 0509 CopyIMG 0512 CopyIMG 0515 CopyIMG 0518 CopyIMG 0523 CopyIMG 0532 CopyIMG 0542 CopyIMG 0545 CopyIMG 0550 CopyIMG 0551 CopyIMG 0555 CopyIMG 0560 CopyIMG 0562 CopyIMG 0567 CopyIMG 0569 CopyIMG 0570 CopyIMG 0571 Copy

IMG 0574 Copyphoto 2019-03-04 23-14-12 CopyIMG 0575 CopyIMG 0578 CopyIMG 0581 CopyIMG 0586 CopyIMG 0590 CopyIMG 0594 CopyIMG 0596 CopyIMG 0600 CopyIMG 0603 CopyIMG 0607 CopyIMG 0610 CopyIMG 0611 CopyIMG 0614 CopyIMG 0615 CopyIMG 0617 CopyIMG 0618 CopyIMG 0620 CopyIMG 0622 CopyIMG 0625 CopyIMG 0626 CopyIMG 0627 CopyIMG 0632 CopyIMG 0633 CopyIMG 0634 CopyIMG 0635 Copy

به گزارش خبرساری مراسم دهمین سالگرد و دومین بزرگداشت حاج عبدالحمید داراب معلم فداکار و خیر بزرگ مدرسه ساز ساروی در سالن اهل بیت ساری برگزار شد.

همزمان با دهمین سالگرد بزرگداشت مرحوم عبدالحمید داراب از خیران صاحبنام در مدرسه سازی که در ساری برگزار شد ، بنیاد علمی و فرهنگی به نام این خیر نیز فعالیتش را آغاز کرد.

به گزارش خبرساری دبیر ستاد بزرگداشت مرحوم داراب در این مراسم در مجتمع اهل بیت (ع) گفت : مرحوم داراب به واسطه خدماتی که برای مرکز استان انجام داده ، نماد شهرستان ساری است.

فرزند مرحوم داراب هم در این مراسم گفت : پدرم در سال های آخر حیات، بیشتر وقت خود را به مسائل مدرسه و دانش آموزان می پرداخت.
محمدرضا داراب افزود : همواره خداوند متعال را شکرگزارم که این فرصت را به من داد تا در سال های آخر عمر پدرم در کنارش باشم و از او بسیار یاد گرفتم و هنوز هم از راه و شیوه پدر مدد می جویم.
وی با ذکر خاطره ای از پدرش ، ادامه داد : مرحون پدرم همیشه این ضرب المثل را تکرار می کرد که ‘ دونده برنده است ‘ و یکی از راز و رمزهای موفقیتش هم این بود که بسیار سخت کوش بود و تنبلی را عامل مشکلات می دانست.
فرزند مرحوم داراب گفت : پدرم در سال های آخر حیات، بیشتر وقت خود را به مسائل مدرسه و دانش آموزان می پرداخت و وقتی دلیل کار را پرسیدم پاسخ داد ‘ در حال حاضر اجتماع به اندازه کافی به تربیت دانش آموزان نمی پردازد و ما وظیفه داریم به این مهم بپردازیم ‘ .
وی با بیان این که مدرسه برای پدرش جایگاهی مقدس داشت ، افزود : پدرم می گفت اگر به خاطر دانش آموزان نبود دلم می خواست سفارش کنم که بدنم در مدرسه به خاک سپرده شود.
داراب با بیان این که پدرش همیشه به دوران آموزگاریش افتخار می کرد ، گفت : یکی از آرزوهایش این بود دانش آموزان پس از تحصیل، به جرگه مدرسه سازان در بیایند.
فرزند مرحوم داراب با بیان اینکه خیران سرمایه ماندگار هستند و وظیفه همه حفظ این چهره هاست ، افزود : اگر از این مهم غافل شویم بیم آن است که با فراموشی این چهره ها، هموار کردن مسیری که آنها سعی داشتند، سخت خواهد شد.
وی گفت: مسئولان باید با هوشیاری با اندک افرادی که قصد کسب منافع شخصی از این چهره های ماندگار دارند برخورد کنند.
مرحوم حاج عبدالحمید داراب در سال ۱۲۹۹ شمسی در شهر ساری دیده به جهان گشود و تحصیلات دوره های ابتدایی و متوسطه را در شهر ساری و دوره عالی را در دانشکده علوم در رشته شیمی دانشگاه تهران گذراند. وی یک سال در شرکت نفت و ۲۸ سال در وزارت آموزش و پرورش به تدریس ، ریاست دبیرستان ، مسئول بازرسی ، مشاور مدیر کل و مسئول تربیت معلم استان مازندران اشتغال داشت.
مرحوم داراب از سال ۵۴ در فکر احداث مدرسه ای به نام داراب بود که موفق به احداث آن در زمینی به وسعت هفت هزار متر مربع در مناسبترین مکان شهر ساری شد./ایرنا

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161 171 181 191 201 211 221 231 241 251 261 27IMG 0001 CopyIMG 0003 CopyIMG 0008 CopyIMG 0013 CopyIMG 0015 CopyIMG 0019 CopyIMG 0023 CopyIMG 0026 CopyIMG 0027 CopyIMG 0030 CopyIMG 0033 CopyIMG 0035 CopyIMG 0039 CopyIMG 0041 CopyIMG 0044 CopyIMG 0050 CopyIMG 0055 CopyIMG 0056 CopyIMG 0057 CopyIMG 0061 CopyIMG 0065 CopyIMG 0069 CopyIMG 0073 CopyIMG 0079 Copy

نشست مطبوعاتی مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، نشست مطبوعاتی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران صبح امروز یا حضور سید محسن موسوی تاکامی و اصحاب رسانه برگزار شد.

در ادامه شما را به دیدن گزارش تصویری این مراسم دعوت مینماییم:

عکاس: هدا کاشی پور

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۴۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۵-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۶-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۲۶-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۳۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۴۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۴۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۲-۵۹ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۱۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۳۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۵۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۳-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۴-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۴-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۴-۱۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۳-۰۲ ۱۴-۳۴-۱۳ Copy

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید