به گزارش خبر ساری،ملامجدالدين مكي فرستاده امام جعفر صادق (ع) به ساري بي ترديد هرگز باور نداشت روزي و روزگاري فرا ميرسد كه نام بلندش عنوان تنها آرامستان شهري شود كه خود بلندايي دارد بي نهايت در عرصه تاريخ و اما بعد ... پس از آنكه گورستان قديمي اين شهر به دليل عدم گنجايش و فرسودگي به سازمان آتش نشاني تبديل گرديد كليد احداث آرامستان ملامجدالدين زده شد. آرامستاني كه خود اينك قدم در روزگار فرسودگي گذارده و نفس هايش به شماره افتاده است .

نه زيبنده شهر بود و نه زيبنده اموات

هر منصفي سالها پيش در گذر از آرامستان ملامجدالدين از سيماي آن مي رنجيد و از نابساماني گورهايش به درد مي آمد بي آنكه در پي يافتن متهم ومجرم باشيم ناگزير به اذعان اين مطلب هستيم كه يگانه آرامستان شهري مانند ساري كه مهد علم و فرهنگ و فقاهت است تا پيش از اين نه زيبنده شهر بودند نه زيبنده اموات اين شهر . بويژه آنكه محدود بودن ظرفيت آرامستان و پذيرش هاي از سر ناچاري چهره ي سرد و مغموم آن را از هميشه دلگيرتر ساخته بود .

تكاپو براي آرامستاني ديگر

از سالها پيش سازمان آرامستان شهرداري به تكاپو افتاد تا محيط ديگري را براي تبديل به آرامستان انتخاب كند . محدوديت هاي فضاي شهري از يك سو و بالا بودن قيمت زمين از سويي ديگر تلاش ها را چنان نافرجام كرد كه گريزي نبود مگر انتخاب مكاني در بلنداي ساري ، جايي كه به بام و آسمان شهر مشهور است . دغدغه ها كه به اتمام رسيد و كلنگ ها كه به زمين خورد تا آرامستان جديد سر و ساماني بگيرد ، زمزمه ها و پچ پچه هاي مخالفت از هر سو بلند شد .

- راه دور است!

- مكان پرت است !

اما تير خلاص را مهدي عبوري شهردار جديد ساري زد و گفت : ((در تمام دنيا اينگونه فضاها را براي طرح هاي گردشگري انتخاب مي كنند . آن وقت ما آمده ايم آنجا را گورستان كرده ايم !!))

از آزادگله تا ...

پس از عدم استقبال مردم و اظهارات اخير شهردار ساري همه به تكاپو افتادند فضاي جديدي را براي احداث گورستان پيدا كنند . از مذاكره با اهالي آزاد گله در منطقه امامزاده عباس تا چند جاي ديگر همه با يك جواب مواجه شد ((نه)) پس پرسش جديدي فراسوي سازمان آرامستان شهرداري قرار گرفت و آن اين بود : چه بايد كرد ؟))

به دليل ناموفق بودن مذاكرات و نيز به خط آخر رسيدن ظرفيت آرامستان ملامجدالدين ، احمد توهمي مدير عامل اين سازمان و شوراي شهر راه حل جديدي پيدا كردند . توسعه عمودي آرامستان! پس به سرعت اين طرح كليد خورد تا در كنار اجراي طرح مسطح سازي و يكسان سازي برخي از قطعات آرامستان طرح دو و سه طبقه سازي قبرهاي قديمي كليد خورد . اگر چه در ابتداي كار برخي مقاومت ها بوجود آمد اما وقتي نتيجه كار ديده شد همه پذيرفتند بهترين راه در شرايط موجود همين طبقاتي شدن است و لاغير .

آرامستان هم توسعه را تجربه كرد

حالا آرامستان ملامجدالدين حال و هواي ديگري دارد بخصوص در ايامي كه نارنج ها آنجا را چراغاني كرده اند و صفايي بخشيده اند حالا آرامستان هم زيباتر شده است و هم جا دارتر انگار از هميشه راحت تر هم نفس مي كشد . مردم هم احساس بهتري دارند وقتي مي بينند خانه ابدي عزيزان آنها شكل و شمايل شايسته اي پيدا كرده است .

اما داخل پرانتز حسن ختام اين گزارش آنكه يادمان نرود آنچه اكنون در اين آرامستان مي گذرد براي هميشه پاسخگوي شهر نيست پس بايد براي احداث آرامستاني ديگر جدي تر بود قبل از آنكه مشكلات ما جدي تر شود . 

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید