گزارش تصویری همایش بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در ساری با حضور وزیر ارتباطات/ عکاس: هدا کاشی پور

  • چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 07:23
  • منتشرشده در اخبار فرهنگی
  • بازدید 131 بار

همایش بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در ساری با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد.

به گزارش خبر ساری ، همایش بین المللی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در ساری با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

آذری جهرمی ضمن حضور در این همایش همراه با استاندار مازندران و دیگر مسئولین از غرفه های نمایشکاه توانمندی صادرات استان مازندران دیدن کردند.

 

در ادامه گزارش تصویری این مراسم و بازدید وزیر ارتباطات را ماهشده منمایید:

عکاس: هدا کاشی پور

 

photo ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۱-۴۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۱-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۱-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۱-۵۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۰۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۲۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۲-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۰۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۰۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۱ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۴ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۲۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۷ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۰ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۶ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۴۹ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۵۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۵۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۵۵ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۳-۵۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۰۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۰۴ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۰۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۱۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۱۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۲۴-۱۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۱۹ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۲۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۲۶ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۲۷ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۳۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۳۷ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۳۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۳۸ Copy

photo ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۴۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۴۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۱-۵۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۰۱ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۰۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۱۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۲۲ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۳۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۵۷ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۲-۵۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۰۴ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۰۷ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۱۹ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۲۵ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۲۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۳۰ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۳۸ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۳۸ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۴۳ Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۴۶ 2 Copyphoto ۲۰۱۹-۰۶-۱۲ ۰۱-۳۳-۴۶ Copy

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, 22 خرداد 1398 ساعت 07:49
  • اندازه قلم
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

    ostandari

    farmandari

    ecity

فید خوراک

HTML 5شما میتوانید با استفاده از RSS ما به جدیدترین خبرها در وب سایت خود دسترسی داشته باشید